Informatie

Cortaflex is méér dan Chondroïtine en Glucosamine.

Chondroïtinesulfaat en Glucosaminesulfaat zijn bouwstenen (/ precursor) van het kraakbeen en zorgen aldaar voor een goede schokdemping en een soepele gewrichtsfunktie. Tevens stimuleren zij de gewrichtscellen tot productie van een betere kwaliteit gewrichtsvloeistof (synovia) voor een goede gewrichtssmering.

Via het submenu aan uw linkerzijde vindt u nog meer informatie.

Werking

Chondroïtine en Glucosamine moleculen zijn te groot om moeiteloos te passeren door de kleine poriën van de bloedcapillairwand.

Minimale moleculaire passage betekent minimale absorptie tot in de gewrichtsweefsels:

Minimale moleculaire passage

Chondroïtine
Rode Bloedcellen
Glucosamine
Witte Bloedcellen

Capillairwanden bestaan volledig uit endotheelcellen - kleine poriën (spleetjes) hiertussen maken passage mogelijk van bepaalde moleculen….

Bepaalde moleculen zijn te groot voor efficiënte passage…"Een dunne basaalmembraan bekleed de buitenzijde van de capillairen en dient als een filter ter restrictie van de passage van grote moleculen" - Rhoades & Pflanzer "Humane Fysiologie".

Dientengevolge wordt veel van de Chondroïtine en Glucosamine niet geabsorbeerd maar uitgescheiden.

De Cortaflex Oplossing !

Wij gebruiken de bouwstenen (precursors) van Chondroïtine en Glucosamine. Deze kleinere moleculen passeren gemakkelijker vanuit de bloedbaan tot in de gewrichten.

Cortaflex wordt gemakkelijker en sneller benut door het lichaam…

Optimale moleculaire passage

Glutamine

Glutaminezuur
Rode Bloedcellen
Glucuronzuur
Witte Bloedcellen
Glycine
Proline
Zwavel

Kleinere moleculen maximaliseren een efficiënte nutriënten passage vanuit de bloedstroom naar de bindweefsels en tot in de gewrichten voor een maximale opname en benutting van de actieve ingrediënten.

Een groot gedeelte van de Cortaflex moleculen wordt geabsorbeerd en benut door het lichaam.

FAQ

Voor meer info., aarzel niet om contact met ons op te nemen.

 

 

 

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Voorafgaande bepalingen

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen Distrimex GCV en de koper.

2. Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de koper, zullen de verkoopsvoorwaarden van Distrimex GCV steeds voorrang hebben.

3. Indien deze algemene voorwaarden strijdig zijn met andere overeenkomsten tussen Distrimex GCV en de koper, zullen deze algemene voorwaarden steeds voorrang hebben.

4. Indien om het even welke bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van GCV Distrimex zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in haar hoofde in, tenzij het tegendeel daar uitdrukkelijk uit voortvloeit.

2. Aanduidingen en beschrijvingen van de producten (technische kenmerken, presentatie, toebehoren, …) in de catalogi, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.

3. De overeenkomst komt tot stand indien GCV Distrimex de bestelling of opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

Artikel 3 – Prijzen en betalingsmodaliteiten

1. De prijzen zijn netto en omvatten geen transportkosten. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoopof die eruit voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de koper.

2. De facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum, op ιιn van de bankrekeningen van GCV Distrimex, zonder disconto, afslag, retentierecht of schuldvergelijking.

3. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan GCV Distrimex. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

4. Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand. Bovendien zal het verschuldigd bedrag als dan vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 250 euro voor administratieve en andere kosten.

5. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het verval van eventueel toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van alle aan GCV Distrimex verschuldigde sommen met zich meebrengen. In hetzelfde geval zal GCV Distrimex de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te annuleren onder voorbehoud van al haar andere rechten en vorderingen, met inbegrip van haar recht tot integrale schadevergoeding.

6. De koper verzaakt aan de wettelijke schuldvergelijking. Er zal slechts schuldvergelijking plaatsvinden in overeenstemming met een schriftelijke schuldbekentenis van GCV Distrimex of in geval van een definitieve gerechtelijke beslissing.

Artikel 4 – Leveringstermijnen

1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering om de bestelling te annuleren of om welkdanige schadevergoeding ook te eisen.

2. In geen geval kunnen GCV Distrimex vertragingen in de levering ten laste gelegd worden die te wijten zijn aan feiten buiten de wil van GCV Distrimex, inzonderheid wanneer de koper zijn verbintenissen krachtens deze algemene verkoopsvoorwaarden of ieder ander contract met GCV Distrimex niet of slecht uitvoert.

3. De koper verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

4. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, en de koper drie maanden na bestelling de bestelling nog niet heeft afgeroepen, worden de goederen geacht te zijn geleverd en heeft GCV Distrimex recht op betaling.

Artikel 5 – Verzending en overdracht van het risico

1. De goederen worden geleverd in de opslagplaatsen van GCV Distrimex, behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald door GCV Distrimex.

2. De goederen worden vervoerd op risico van de koper. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen door GCV Distrimex aan de vervoerder.

3. Indien de vervoerder de goederen niet in ontvangst neemt, zullen de goederen opgeslagen worden op een plaats aangeduid door GCV Distrimex. Het risico en de aansprakelijkheid verbonden met de goederen rust dan bij de koper en de goederen worden geacht te zijn geleverd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen blijven eigendom van GCV Distrimex tot op het ogenblik dat alle aan haar verschuldigde sommen met betrekking tot deze goederen betaald worden. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

2. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere roerende goederen.

3. GCV Distrimex is door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug de (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom t.b.v. € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugname door GCV Distrimex wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld door GCV Distrimex.

Artikel 7 – Aanvaarding en klachten

1. Alle controles die uitgevoerd worden vσσr de aanvaarding van goederen zijn ten laste van de koper.

2. De controle op het geleverde aantal goederen berust bij de koper. Indien niet onmiddellijk bij ontvangst protest wordt geuit omtrent de geleverde hoeveelheden, worden de hoeveelheden op de vrachtbrieven of afleveringsbonnen onweerlegbaar als juist erkend.

3. Klachten omtrent ontbrekende goederen of beschadigingen moeten door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend, bij gebreke waaraan de levering onweerlegbaar geacht wordt conform de bestelling te zijn.

4. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de goederen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst of weigering, bij omstandige aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan GCV Distrimex. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

5. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de vijf werkdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen de in artikel 8 bepaalde termijn, bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan GCV Distrimex. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet de koper binnen de acht werkdagen na de klacht op eigen kosten en risico alle goederen, voorwerp van de klacht, terugzenden aan GCV Distrimex. Wanneer GCV Distrimex deze goederen in ontvangst neemt, houdt zulks in geen geval de erkenning in door GCV Distrimex van de gegrondheid van de klacht. Het betekent evenmin dat GCV Distrimex aan haar rechten tegen de koper verzaakt.

7. Protest geeft de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.

8. Indien de klachten gegrond zijn, zal GCV Distrimex naar eigen keuze, hetzij een schadevergoeding betalen van maximaal de factuurwaarde van het geprotesteerdedeel der geleverde goederen, hetzij de geprotesteerde deel der geleverde goederen vervangen. Tot verdere schadevergoeding kan GCV Distrimex nooit gehouden zijn. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8 – Waarborg

1. De waarborgperiode bedraagt 12 kalendermaanden, te beginnen op de dag van de levering.

2. De waarborg dient ingeroepen te worden door een omstandige aangetekende brief aan GCV Distrimex binnen de 24 uur nadat het defect zich heeft voorgedaan.

3. De goederen zijn gewaarborgd tegen alle defecten in het materiaal of m.b.t. de fabricage. Alle tijdig en tijdens de waarborgperiode gemelde defecten zullen door GCV Distrimex naar haar eigen keuze dan wel hersteld dan wel vervangen worden.

4. De goederen die niet door GCV Distrimex vervaardigd worden, zijn enkel gewaarborgd door de leveranciers en/of fabrikanten van die goederen, in overeenstemming met de bepalingen die deze daaromtrent voorzien.

5. De garantie geldt in geen geval voor normale slijtage en evenmin indien de koper zich schuldig heeft gemaakt aan : - ondeskundige opslag - ondeskundige behandeling - ondeskundige toepassing - nalaten van deugdelijk onderhoud - gebruik van de goederen voor doeleinde buiten het normale gebruik ervan - wijziging of herstelling van de goederen door andere personen dan de door GCV Distrimex aangeduide personen

Artikel 9 – Burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Behalve de aansprakelijkheid die voorzien wordt krachtens deze algemene voorwaarden en onder voorbehoud van toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde, kan de koper geen schadevergoeding van GCV Distrimex vorderen, op eender welke grond en dit zowel voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele als van contractuele als van delictuele aard.

2. De aansprakelijkheid van GCV Distrimex is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 10 – Overmacht

1. GCV Distrimex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door GCV Distrimex redelijkerwijze door de koper niet meer kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in - en exportverbod en bedrijfsstoringen.

3. Ingeval van overmacht is GCV Distrimex naar eigen keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden, zonder schadevergoeding voor de koper.

Artikel 11 – Toerekenbare tekortkoming van de koper

Indien de koper welke verplichting ook onder de koopovereenkomst niet nakomt binnen de drie werkdagen na daartoe door GCV Distrimex in gebreke te zijn gesteld, is GCV Distrimex gemachtigd de koopovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van al haar overige rechten, inbegrepen haar recht op integrale schadevergoeding.

Artikel 12 – Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

1. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

2. Op de koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en wordt het Weens Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

 
 
 
© 2020 Equine America BE - Design by Pweb